นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับบริการ Addpay

วันที่มีผลบังคับใช้: 1 ธันวาคม 2014
สิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะอธิบายถีงสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณเกี่ยวกับการที่เรารวบรวม ใช้ จัดเก็บ เปิดเผย และคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นโยบายนี้จะใช้กับเว็บไซต์ Addpay และเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน บริการ และเครื่องมือที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเข้าถึงหรือใช้รายการเหล่านี้ด้วยวิธีใดก็ตาม
ขอบเขตและความยินยอม
คุณได้ยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อคุณลงทะเบียน เข้าถึง หรือใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือฟังก์ชันของเราที่เสนอให้ในเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เรียกโดยรวมว่า “บริการ Addpay”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีขึ้นเพื่อบังคับใช้กับการใช้บริการ Addpay โดยผู้ใช้ของเรา (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบุคคลที่ใช้บริการ Addpay ระหว่างการซื้อขายหรือการดำเนินธุรกิจของตน) เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่นผ่านทางสัญญา เราอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ทุกเมื่อโดยจะประกาศฉบับแก้ไขใหม่ไว้ในเว็บไซต์ของเรา นโยบายฉบับแก้ไขจะมีผลในวันที่มีผลบังคับใช้ตามที่ประกาศไว้ นอกจากนั้น ถ้านโยบายฉบับทบทวนรวมการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เราจะประกาศให้คุณทราบก่อนล่วงหน้า 30 วันด้วยการโพสต์รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงในหน้า 'การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย' ในเว็บไซต์ของเรา หลังจากระยะเวลาติดประกาศ 30 วัน ให้ถือว่าคุณได้แสดงความยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการแก้ไขทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อให้คุณได้ใช้บริการ Addpay และช่วยเราปรับแต่งและยกระดับประสบการณ์ของคุณ
ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ: เมื่อคุณใช้บริการ Addpay เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ส่งให้กับเราผ่านคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณ ข้อมูลที่ส่งให้เราจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้ กล่าวคือ ข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บที่คุณเข้าถึง, ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์, ID หรือรหัสประจำตัวของอุปกรณ์, ประเภทอุปกรณ์, ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์, ข้อมูลคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อ, ข้อมูลเครือข่ายมือถือ, สถิติการเข้าดูหน้าเว็บ, การเข้าชมไปยังและจากเว็บไซต์, Referral URL, ข้อมูลโฆษณา และข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บแบบมาตรฐาน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุชื่อผ่านการใช้คุกกี้และเว็บบีคอนของเรา
ข้อมูลที่คุณให้เรา: เราอาจเก็บรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลใดๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเมื่อคุณใช้บริการ Addpay รวมถึงเวลาที่คุณกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มบนเว็บ เพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลบัญชีของคุณ เข้าร่วมกระดานสนทนาในชุมชน การแชท หรือการระงับข้อพิพาท หรือเวลาที่คุณติดต่อกับเราเกี่ยวกับบริการ Addpay
เมื่อคุณใช้บริการ Addpay เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำรายการและกิจกรรมของคุณด้วย นอกจากนี้ หากคุณเปิดบัญชี Addpay หรือใช้บริการของ Addpay เราอาจรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆ ต่อไปนี้
ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ในทำนองเดียวกันของคุณ
ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชีธนาคารที่ครบถ้วน ที่คุณเชื่อมโยงกับบัญชี Addpay ของคุณหรือแจ้งให้เราทราบเมื่อคุณใช้บริการของ Addpay
ข้อมูลส่วนบุคคลโดยละเอียด เช่น วันเกิดหรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของคุณ
เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณหรือเกี่ยวกับคุณจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ผ่านการที่คุณติดต่อกับเรา รวมถึงทีมงานบริการลูกค้าของเรา ผลลัพธ์เมื่อคุณตอบแบบสำรวจ การมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับสมาชิกบริษัทในเครือของ Addpay หรือบริษัทอื่นๆ (โดยอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทและกฎหมายที่ใช้บังคับ) และจากบัญชีอื่นๆ ที่เรามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าคุณควบคุมดูแลอยู่ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) นอกจากนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและการฝึกอบรมหรือเพื่อการคุ้มครองของ Addpay เอง Addpay อาจติดตามตรวจสอบหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ Addpay มีกับคุณหรือบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินการในนามของคุณ โดยการติดต่อกับ Addpay เท่ากับคุณยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารของคุณอาจมีการแอบฟัง เฝ้าสังเกต หรือบันทึกโดยไม่มีการบอกกล่าวหรือการเตือนเพิ่มเติม
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ: เรายังอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากบุคคลภายนอก เช่น ศูนย์ข้อมูลเครดิตและบริการตรวจสอบข้อมูลระบุตัวตน
คุณอาจเลือกที่จะให้เราเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จัดเก็บโดยบุคคลที่สาม เช่น สื่อสังคมออนไลน์ (social media ตัวอย่างเช่น Facebook และ Twitter) ข้อมูลที่เราอาจได้รับจะแตกต่างกันไปตามเว็บไซต์และมีการควบคุมโดยเว็บไซต์นั้นๆ โดยการเชื่อมโยงบัญชีที่จัดการโดยบุคคลที่สามเข้ากับบัญชี Addpay ของคุณและอนุญาตให้ Addpay เข้าถึงข้อมูลนี้ เท่ากับคุณยอมรับว่า Addpay สามารถรวบรวม จัดเก็บ และใช้ข้อมูลนี้ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
การตรวจสอบสิทธิ์และการตรวจจับการฉ้อโกง: เพื่อช่วยปกป้องคุณจากการฉ้อโกงและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการที่คุณมีปฏิสัมพันธ์กับบริการ Addpay เรายังอาจประเมินคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสำหรับการเข้าใช้บริการอื่นๆ ของคุณเพื่อระบุซอฟต์แวร์หรือกิจกรรมใดๆ ที่เป็นอันตราย
การใช้อุปกรณ์มือถือของคุณ: เราอาจเสนอให้คุณได้เชื่อมต่อกับบริการ Addpay โดยใช้อุปกรณ์มือถือ ไม่ว่าจะผ่านโปรแกรมในโทรศัพท์มือถือหรือผ่านเว็บไซต์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือ ข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้บังคับกับการเข้าถึงและการใช้อุปกรณ์มือถือดังกล่าวทั้งหมด
เมื่อคุณดาวน์โหลดหรือใช้โปรแกรมในโทรศัพท์มือถือของเรา หรือเข้าใช้ไซต์ที่ปรับแต่งมาให้เหมาะกับการใช้งานบนมือถือของเรา เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของคุณและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ รวมถึงรหัสประจำตัวสำหรับอุปกรณ์ของคุณ เราอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดหาบริการตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณให้กับคุณ เช่น การโฆษณา ผลการค้นหา และเนื้อหาอื่นๆ ที่ปรับแต่งตามความต้องการ อุปกรณ์มือถือส่วนใหญ่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมหรือปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งในเมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์ได้ ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวิธีปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ของคุณ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์มือถือของคุณหรือผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ ของคุณ
เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมอย่างไร
วัตถุประสงค์หลักของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลคือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ปลอดภัย ราบรื่น มีประสิทธิภาพ และมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับความต้องการ เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อ
- ให้บริการของ Addpay และการบริการลูกค้า
- ประมวลผลการทำรายการและส่งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการทำรายการของคุณ
- ยืนยันตัวตนของคุณ รวมถึงระหว่างขั้นตอนการสร้างบัญชีและเปลี่ยนรหัสผ่าน
- แก้ไขปัญหาข้อพิพาท เก็บค่าธรรมเนียม และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- จัดการความเสี่ยง หรือตรวจจับ ป้องกัน และ/หรือขจัดการฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่มีแนวโน้มต้องห้ามหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย
- ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการละเมิดนโยบายหรือสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้บังคับ
- ปรับปรุงบริการ Addpay โดยการปรับแต่งประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ
- วัดผลประสิทธิภาพของบริการ Addpay และปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบเค้าโครงของบริการ Addpay
- จัดการและคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา
- จัดทำการตลาดและโฆษณาเป้าหมาย แจ้งการปรับปรุงบริการ และให้ข้อเสนอโปรโมชั่นตามที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับการติดต่อ
- ติดต่อคุณที่หมายเลขโทรศัพท์ใดๆ โดยการสนทนาด้วยเสียงหรือผ่านข้อความ (SMS) หรือการส่งข้อความทางอีเมล ตามที่ได้รับอนุญาตโดยสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา
- ตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิตและความสามารถในการชำระหนี้ เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อความถูกต้องแม่นยำ และตรวจสอบยืนยันร่วมกับบุคคลที่สาม
- เราอาจติดต่อคุณด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไปรษณีย์เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบัญชีของคุณ แก้ไขปัญหาที่มีกับบัญชีของคุณ ระงับข้อพิพาท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือเงินที่ค้างชำระ สำรวจความคิดเห็นของคุณผ่านแบบสำรวจหรือแบบสอบถาม หรือตามที่จำเป็นเพื่อให้บริการบัญชีของคุณ นอกจากนี้ เรายังอาจติดต่อคุณเพื่อเสนอคูปอง ส่วนลด และโปรโมชั่น และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการ Addpay และบริการของสมาชิกบริษัทในเครือของเรา และท้ายที่สุด เราอาจติดต่อคุณตามที่จำเป็นเพื่อบังคับใช้นโยบายของเรา กฎหมายที่ใช้บังคับ หรือข้อตกลงใดๆ ที่เราอาจมีกับคุณ เมื่อมีการติดต่อคุณผ่านโทรศัพท์ เพื่อให้ติดต่อคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เราอาจใช้การโทรและข้อความที่เป็นการต่อหมายเลขโดยอัตโนมัติหรือมีการบันทึกไว้ล่วงหน้า และคุณก็ยินยอมที่จะรับ ในกรณีที่ทำได้และกฎหมายอนุญาตไว้ คุณสามารถปฏิเสธที่จะรับการติดต่อสื่อสารบางอย่างได้
เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกันอย่างไร
เมื่อคุณเข้าใช้เว็บไซต์ของเราหรือใช้บริการของ Addpay เรา (รวมถึงบริษัทที่เราร่วมงานด้วย) อาจวางไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ ไฟล์ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นคุกกี้ พิกเซลแท็ก "แฟลชคุกกี้" หรือการจัดเก็บในพื้นที่อื่นๆ ซึ่งได้มาจากเบราว์เซอร์ของคุณหรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง (โดยรวมเรียกว่า "คุกกี้") เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อจดจำคุณในฐานะลูกค้า ปรับแต่งบริการ เนื้อหา และการโฆษณาของ Addpay วัดประสิทธิภาพในการส่งเสริมการขาย ช่วยตรวจสอบให้แน่ใจว่าความปลอดภัยในบัญชีของคุณจะไม่ตกอยู่ในความเสี่ยง ลดความเสี่ยงและป้องกันการฉ้อโกง ตลอดจนเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความปลอดภัยทั่วทั้งเว็บไซต์ของเราและบริการ Addpay
คุณสามารถปฏิเสธคุกกี้ของเราได้ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณหรือ Add-on ของเบราว์เซอร์ของคุณอนุญาตให้ทำได้ เว้นแต่คุกกี้ของเราจะต้องป้องกันการฉ้อโกงหรือตรวจสอบให้แน่ใจถึงความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เราเป็นผู้ควบคุม อย่างไรก็ตาม การปฏิเสธคุกกี้ของเราอาจรบกวนการที่คุณใช้เว็บไซต์ของเราและบริการ Addpay ได้
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ของเรา โปรดดูนโยบายของเราเรื่อง คุกกี้ เว็บบีคอน และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน
เราคุ้มครองและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร สำหรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราใช้คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" เพื่ออธิบายถึงข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงเข้ากับบุคคลนั้นๆ โดยเฉพาะเจาะจง และสามารถนำมาใช้เพื่อระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้นได้ เราไม่ได้ถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลจะรวมถึงข้อมูลที่มีการปิดบังชื่อเพื่อไม่ให้เป็นการระบุตัวตนของผู้ใช้เฉพาะราย
เราจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบนคอมพิวเตอร์ของเราในอเมริกาเหนือ เอเชีย ยุโรป และที่อื่นใดในโลกซึ่งเป็นที่ตั้งสถานประกอบการของเรา เราคุ้มครองข้อมูลของคุณโดยใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ ทางเทคนิค และทางด้านการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย และการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ระบบป้องกันบางอย่างที่เราใช้คือไฟร์วอลล์และการเข้ารหัสข้อมูล ระบบควบคุมการเข้าใช้งานทางกายภาพเมื่อเข้าสู่ศูนย์ข้อมูลของเรา รวมทั้งระบบควบคุมการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล
เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ใช้ Addpay รายอื่นอย่างไร เมื่อมีการทำรายการกับผู้อื่น เราอาจให้บุคคลเหล่านั้นได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณตามที่จำเป็นในการทำรายการให้เสร็จสมบูรณ์ เช่น ชื่อ, ID บัญชี, รายละเอียดการติดต่อ, ที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าและส่งใบเรียกเก็บเงิน หรือข้อมูลอื่นๆ ของคุณซึ่งจำเป็นในการสร้างความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของการทำรายการ ถ้าการทำรายการถูกพัก ไม่เป็นผลสำเร็จ หรือถูกยกเลิกในภายหลัง เราก็ยังอาจให้รายละเอียดของการทำรายการที่ไม่สำเร็จนั้น เพื่อเป็นการช่วยระงับข้อพิพาท เราอาจให้ที่อยู่ของผู้ขายแก่ผู้ซื้อเพื่อให้สามารถส่งคืนสินค้าไปยังผู้ขายได้ ผู้ที่ได้รับข้อมูลจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อทำการตลาดโดยตรงกับคุณ เว้นแต่คุณจะได้ตกลงยอมรับ การติดต่อผู้ใช้ด้วยข้อความที่ไม่พึงประสงค์หรือข้อความข่มขู่จะเป็นการขัดต่อนโยบายของเราและถือเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ
ถ้ามีบุคคลชำระเงินให้กับคุณและป้อนที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ เราจะให้ชื่อที่ลงทะเบียนของคุณแก่บุคคลดังกล่าว เพื่อให้บุคคลดังกล่าวสามารถตรวจสอบยืนยันได้ว่าตนกำลังชำระเงินไปยังบัญชีที่ถูกต้อง
เราร่วมมือกับบุคคลอื่นรวมถึงผู้ค้าเพื่อช่วยให้บุคคลเหล่านี้ยอมรับการชำระเงินจากคุณหรือชำระเงินให้แก่คุณโดยใช้ Addpay ซึ่งบุคคลอื่นอาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้แก่เรา เช่น ที่อยู่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือของคุณ เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าได้ชำระเงินไปให้คุณแล้ว หรือเมื่อคุณพยายามชำระเงินให้แก่ผู้ค้าหรือบุคคลอื่น เราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อยืนยันว่าคุณเป็นลูกค้าของ Addpay และยืนยันว่าสามารถให้ Addpay เป็นรูปแบบการชำระเงินได้ หรือเพื่อส่งข้อความแจ้งถึงสถานะการชำระเงินให้คุณทราบ นอกจากนี้ หากคุณร้องขอให้เรายืนยันสถานะของคุณในฐานะลูกค้าของ Addpay กับบุคคลอื่น เราก็จะทำเช่นนั้น
ถ้าคุณนำบัตรตอบแทนลูกค้าสมาชิกหรือบัตรของขวัญที่ผู้ค้าของ Addpay ให้ไว้กับคุณไปเชื่อมโยงเข้ากับบัญชีของคุณ เราก็อาจเปิดเผยหมายเลขบัตรของคุณกับผู้ค้าดังกล่าวในเวลาที่คุณชำระเงินโดยใช้ Addpay
โปรดทราบว่าผู้ค้า ผู้ขาย และผู้ใช้ที่คุณซื้อสินค้าหรือทำสัญญาด้วยจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และแม้ว่าสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ Addpay จะไม่อนุญาตให้อีกฝ่ายหนึ่งที่ทำรายการใช้ข้อมูลนี้เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการของ Addpay แล้วนั้น Addpay จะไม่รับผิดชอบในการดำเนินการของบุคคลดังกล่าว รวมถึงแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลของบุคคลดังกล่าวด้วย
ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด เราจะไม่เปิดเผยหมายเลขบัตรเครดิตหรือหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณให้แก่ใครก็ตามที่คุณชำระเงินไปยัง หรือใครก็ตามที่ชำระเงินให้แก่คุณโดยใช้ Addpay หรือกับบุคคลอื่นที่เสนอหรือใช้บริการของ Addpay เว้นแต่จะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากคุณ หรือในกรณีที่เราต้องดำเนินการเช่นนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎของบัตรเครดิต หมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ
เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สามอื่นๆ อย่างไร เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับ
สมาชิกของบริษัทอื่นในเครือของ Addpay เพื่อนำเสนอเนื้อหา ผลิตภัณฑ์ และบริการร่วมกัน (เช่น การลงทะเบียน การทำรายการ และการบริการลูกค้า) เพื่อช่วยตรวจจับและป้องกันการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการละเมิดนโยบายของเราที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ และการสื่อสารของสมาชิก สมาชิกบริษัทในเครือของเราจะใช้ข้อมูลนี้ในการสื่อสารการตลาดกับคุณ เฉพาะเมื่อคุณร้องขอบริการจากสมาชิกเหล่านี้ สถาบันการเงินที่เราร่วมเป็นพันธมิตรในการสร้างและเสนอผลิตภัณฑ์ร่วมกัน สถาบันการเงินเหล่านี้อาจใช้ข้อมูลนี้เฉพาะเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Addpay เท่านั้น เว้นแต่คุณได้ให้ความยินยอมสำหรับการใช้ในลักษณะอื่นๆ ด้วย สำนักเครดิตและหน่วยงานเรียกเก็บเงินเพื่อรายงานข้อมูลบัญชีตามที่กฎหมายอนุญาต คู่ค้าธนาคารตามที่กฎเกณฑ์ของสมาคมบัตรเครดิตกำหนดให้ต้องใส่ชื่อไว้ในรายการผู้ค้าที่ถูกยกเลิกของคู่ค้าธนาคาร (ในกรณีที่คุณเข้าเกณฑ์ของคู่ค้าธนาคารซึ่งรวมถึงการให้ Addpay ปิดบัญชี Addpay ของคุณเนื่องจากคุณละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของ Addpay) บริษัทที่เราวางแผนควบรวมหรือเข้าซื้อกิจการ (ถ้ามีการรวมกิจการดังกล่าวเกิดขึ้น เราจะกำหนดให้บริษัทที่รวมขึ้นใหม่นั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ในกรณีที่อาจมีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในลักษณะที่ขัดแย้งกับนโยบายนี้ คุณจะได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้า) หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ ตามหมายเรียก คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับกับ Addpay หรือบริษัทในเครือของ Addpay ในกรณีที่เราต้องทำเช่นนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกฎของบัตรเครดิต หรือในกรณีที่เราเชื่อโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นเพื่อป้องกันอันตรายหรือการสูญเสียทางการเงิน เพื่อรายงานถึงกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าผิดกฎหมาย หรือเพื่อสอบสวนการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการของเรา บุคคลภายนอกอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
การป้องกันการฉ้อโกงและการจัดการความเสี่ยง: เพื่อช่วยป้องกันการฉ้อโกงหรือประเมินและจัดการความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณใช้บริการ Addpay เพื่อซื้อสินค้า เราก็อาจเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเพื่อช่วยคุ้มครองบัญชีของคุณจากกิจกรรมการฉ้อโกง แจ้งเตือนคุณถ้าเราตรวจพบกิจกรรมการฉ้อโกงดังกล่าวในบัญชีของคุณ หรือประเมินความเสี่ยงด้านเครดิต
แผนกจัดส่ง: ในส่วนที่เชื่อมโยงกับบริการจัดส่งและบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสำหรับการซื้อที่ทำโดยใช้ Addpay
ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อช่วยในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการตรวจสอบสำหรับต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย
ผู้ให้บริการ: เพื่อให้ผู้ให้บริการภายใต้สัญญาที่ทำกับเราสามารถสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเราได้ เช่น การป้องกันการฉ้อโกง การส่งใบเรียกเก็บเงิน การทำการตลาด การบริการลูกค้า และบริการด้านเทคโนโลยี สัญญาของเราระบุให้ผู้ให้บริการเหล่านี้ใช้ข้อมูลของคุณในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับบริการที่เสนอให้แก่เราเท่านั้น และไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของตนเอง บุคคลภายนอกอื่นๆ โดยคุณให้การยินยอมหรือสั่งการให้กระทำการเช่นนั้น
โปรดทราบว่า บุคคลที่สามเหล่านี้อาจอยู่ในประเทศอื่นที่กฎหมายการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคลลอาจเข้มงวดน้อยกว่าในประเทศของคุณ
หากคุณเปิดบัญชี Addpay โดยตรงบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือผ่านแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ข้อมูลใดๆ ที่คุณป้อนบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้น (และไม่ได้อยู่บนเว็บไซต์ Addpay โดยตรง) จะถูกเปิดเผยร่วมกับเจ้าของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม เว็บไซต์เหล่านี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และคุณได้รับการแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ก่อนที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์เหล่านี้ Addpay จะไม่รับผิดชอบในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาหรือข้อมูลของบุคคลที่สามดังกล่าว